Sporočilo o napaki

  • User warning: The following module is missing from the file system: autoupload. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/legen/nigrad.legen.si/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/legen/nigrad.legen.si/includes/menu.inc).

Čigave storitve plačujem z Nigradovo položnico?

Ker vas želimo ustrezneje in pregledneje informirati o storitvah in obveznostih, ki jih v Mestni občini Maribor poravnavate s t. i. Nigradovo položnico, ki to pravzaprav nikdar ni bila, saj gre za zbirno položnico, vam natančneje predstavljamo komunalne storitve in obveznosti, ki jih plačujete, ter ponudnike storitev oz. upravičence, ki so prejemniki plačil.

Zneskovni in odstotkovni prikaz deležnikov plačila vaše položnice je izključno ilustrativne narave in je narejen na podlagi obračuna za porabo 10 mvode v gospodinjstvih v Mestni občini Maribor, ki so priključena na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo, ob znesku za plačilo 27,8593 EUR od 1.6.2020. Pregled plačil po preostalih lokalnih skupnostih že pripravljamo in bo objavljen kmalu.

Čiščenje na Centralni čistilni napravi Maribor: 13,056 EUR oz. 46,86 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Aquasystems, d. o. o.

Cena storitve: 1,305600 EUR/m³

Odpadna komunalna voda in druga vsebina, ki se steka iz sistema javne kanalizacije, se čisti na Centralni čistilni napravi Maribor, ki jo upravlja družba Aquasystems in je locirana na Dupleški cesti 330, 2000 Maribor. Sestavljena je iz 28 objektov, v katerih se izvaja proces čiščenja vode od mehanskega predčiščenja do obdelave blata. Natančen proces čiščenja odpadne komunalne vode, ki ga s to postavko plačujete družbi Aquasystems, lahko spoznate tukaj.

Omrežnina: 3,88 EUR oz. 13,93 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Mestna občina Maribor

Omrežnino predstavlja tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša (odvisno od materiala) od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je treba dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele obnavljati stalno in neprekinjeno, saj lahko v nasprotnem primeru pride do primera, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem normalno odvodnjavanje odpadne vode ni več možno. Omrežnina »OMR = AM + ZAV + FININFRA« se izračuna tako, da se seštejejo letni stroški, ki se razdelijo glede na število in velikost vodomera; tako obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka:

  • za nadomestitve infrastrukture (amortizacija),
  • zavarovanja infrastrukture ter odškodnin zaradi infrastrukture,
  • financiranje infrastrukture.

Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka. Uporabniku tako predstavlja fiksen strošek in je namenski vir občine, ki se porablja za financiranje razvoja in investicijskega vzdrževanja omrežja, tj. obnovo kanalizacijskega omrežja.

Odvajanje odpadne vode: 3,2990 EUR oz. 11,84 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Nigrad, d. o. o.

Cena storitve: 0,3299 EUR/m³

Obračun komunalnih storitev izvajamo v skladu z 21. členom 2. odstavka in 14. odstavka Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017): »Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve.«

Osnova za obračun odvajanja odpadne komunalne vode je poročilo o stanju porabljene pitne vode izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo; v Mestni občini Maribor je to Mariborski vodovod, d. d

Davek na dodano vrednost (DDV): 2,42 EUR oz. 8,68 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Republika Slovenija

V osnovi je DDV davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV na koncu plača končni potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni le tiste kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to pa so predvsem občani oziroma končni potrošniki. Osnovna predpisa, ki od 1. januarja 2007 v Sloveniji urejata obračunavanje DDV-ja, sta Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (P-ZDDV-1). Ker je Slovenija članica EU, mora tudi pri obračunavanju DDV-ja upoštevati pravo Evropske unije, ki se uporablja primarno in neposredno.

Obdavčljive transakcije se obračunavajo po stopnjah in pod pogoji, ki jih določi država članice Evropske unije, v kateri se opravijo. V Sloveniji je predpisano, da se DDV obračunava in plačuje po stopnji 22 % od vsakega prometa blaga, storitev, pridobitev blaga iz druge države članice EU in uvoza blaga, razen:

  • od prometa, za katerega je v Prilogi I ZDDV-1 posebej določena znižana stopnja 9,5 % DDV in
  • od prometa, ki je oproščen DDV-ja tudi po drugih določbah ZDDV-1.

Odstranjevanje blata s Centralne čistilne naprave Maribor: 4,6790 EUR oz. 16,80 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Energetika Maribor, d. o. o.

Cena storitve: 0,4679 EUR/m³

Gre za storitev fizičnega odstranjevanja in odvoza materialov z vozili za prevoz nevarnih odpadkov, ki ostanejo na centralni čistilni napravi po opravljenem čiščenju odpadne komunalne vode, oz. dejavnost obdelave in ravnanja z blatom s Centralne čistilne naprave Maribor. Gre za enega od korakov uvajanja poslovnih modelov krožnega gospodarstva z namenom energetske izrabe blata ter ostalega biološkega dela/ostanka komunalnih odpadkov, pri čemer je cilj Energetike Maribor vzdrževati nivo stroškov samega odstranjevanja s čistilne naprave.

Okoljska dajatev: 0,52825 EUR oz. 1,90 % vašega plačila

Prejemnik plačila: Mestna občina Maribor

Okoljsko dajatev obračunavamo v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo ter način obračunavanja, odmere in plačevanja itd. Sam prihodek okoljske dajatve je v skladu z Zakonom o financiranju občin namenski prihodek občine. Ceno okoljske dajatve je nazadnje določila vlada RS v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012) in znaša 26,4125 EUR po enoti obremenitve.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.