Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: autoupload. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/legen/nigrad.legen.si/includes/bootstrap.inc).

Potrebujem mnenje k projektni dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja

V skladu s 15. točko tretjega člena Gradbenega zakona (GZ) je mnenjedajalec nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja ter varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture idr., če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. Za oddajo vloge za pridobitev našega mnenja sledite spodnjim navodilom; če jo želite oddati po e-pošti, potrebujete projektno dokumentacijo v datoteki PDF. Več informacij o celotnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja najdete tukaj.

Izpolnite, natisnite in podpišite vlogo
Pošljite ali prinesite obrazec
Osebno v vložišče družbe Nigrad, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Pošljite po klasični pošti (Nigrad, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, s pripisom: Vloga za mnenje k projektni dokumentaciji)
Pošljite po e-pošti na naslov kataster@nigrad.si (Zadeva: Vloga za mnenje k projektni dokumentaciji).

V kolikšnem času prejmem mnenje k projektni dokumentaciji?

Če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja, ga prejmete po pošti na vaš domači naslov v 15 dneh od dne našega prejema oz. prve obdelave. V kolikor bodo potrebne dopolnitve, vas bomo o tem pisno obvestili, kar lahko postopek izdaje mnenja tudi podaljša.

 

Potrebujete dodatne informacije?

02 45 00 300

kataster@nigrad.si

Pogosta vprašanja in odgovori

Želim posegati v cesto zaradi priključitve na infrastrukturo (elektrika, plin, vodovod, vročevod, telekomunikacije, kanalizacija, cesta); kaj potrebujem?

Potrebujete sledeče:

  • TEHNIČNO SMERNICO (vloga) od izvajalca rednega vzdrževanja JPP Nigrad d.d. (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica). V okviru postopka izdaje TS opravimo terenski ogled nameravanega obsega.
  • Na podlagi izdane TEHNIČNE SMERNICE  si na Mestni občini Maribor pridobite SOGLASJE ZA POSEG V OBČINSKO CESTO  (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica).
  • Po pridobljeni TEHNIČNI SMERNICI ter SOGLASJU ZA POSEG V OBČINSKO CESTO si na Mestni občini Maribor pridobite dovoljenje za zaporo, za katero pa potrebujete elaborat začasne prometne ureditve (naročite lahko pri nas).
  • Po prejemu dovoljenja za zaporo občinske ceste nas kontaktirate za postavitev začasne prometne ureditve (zapora).
Na območju cestnega priključka imam zelo visok robnik, ki ga želim znižati; kaj vse moram urediti?

Potrebujete sledeče:

  • TEHNIČNO SMERNICO (vloga) od izvajalca rednega vzdrževanja JPP Nigrad d.d. (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica). V okviru postopka izdaje TS opravimo terenski ogled nameravanega obsega.
  • Na podlagi izdane TEHNIČNE SMERNICE (vloga) si na Mestni občini Maribor pridobite SOGLASJE ZA POSEG V OBČINSKO CESTO (vloga) (vloga s priloženo projektno dokumentacijo – skica).
  • Po pridobljeni TEHNIČNI SMERNICI (vloga) ter SOGLASJU ZA POSEG V OBČINSKO CESTO (vloga) si na Mestni občini Maribor pridobite dovoljenje za zaporo, za katero pa potrebujete elaborat začasne prometne ureditve (naročite lahko pri nas(vloga).
  • Po prejemu dovoljenja za zaporo občinske ceste nas kontaktirate za postavitev začasne prometne ureditve (zapora).
Želim se priključiti na javno kanalizacijo, kako naj začnem?

Za priključitev na javno kanalizacijo potrebujete SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO (vloga). Soglasje izdamo na osnovi izpolnjene vloge in priloženega projekta kanalizacijskega priključka. V kolikor projekta nimate, ga lahko naročite tudi pri nas.

Imam namen posegati v prostor in potrebujem podatke o infrastrukturi (npr. javna kanalizacija, javna razsvetljava); kaj naj storim?

Prošnjo za izdajo podatkov o infrastrukturi javne kanalizacije in javne razsvetljave lahko pošljete na e-naslov kataster@nigrad.si. V prošnji navedite območje obravnave (naslov ali katastrska občina in parcelna številka oz. označeno območje v datoteki DWG).

Na bloku, v katerem živim, želimo obnoviti fasado. Gradbeni oder bo postavljen na javni površini. Kaj potrebujemo?

Za postavitev gradbenega odra potrebujete dovoljenje za izredno uporabo javne površine (vloga), ki ga izda Mestna občina Maribor. V kolikor gradbeni oder ovira promet, je treba omenjenemu dovoljenju priložiti tudi elaborat začasne prometne ureditve, ki ga lahko naročite tudi pri nas.

Potrebujem stojnico za prihajajoče praznike; jo lahko najamem pri vas?

Da. Stojnice, ki so na voljo pri nas, so lesene, s streho, osnovnih dimenzij 250 × 250 × 250 cm, prodajna površina izmer 200 × 90 cm, brez spodnje police. Stojnico pripeljemo na željeno lokacijo in jo postavimo mi.

Stojnico želim postaviti na javno površino, npr. Glavni trg; kaj potrebujem?

Če želite stojnico postaviti na javno površino, potrebujete ustrezno dovoljenje oz. pogodbo o rabi javne površine s strani Mestne občine Maribor – Urada za komunalo, promet in prostor, katere kopijo nam predložite ob naročilu najema stojnice.

Po mestu sem opazil tristrane panoje in želim oglaševati na njih; kaj moram storiti?

Tristrani panoji so premične narave oz. so na predhodno določenih lokacijah prisotni samo v času trajanja oglaševanja. Vsak pano ima tri stranice, na katere lahko namestimo plakat velikosti 70 × 100 cm (pokončni B1). Najeti je mogoče celoten pano in ne zgolj posamezne stranice.

Pano oblepimo, postavimo in odstranimo mi. Poskrbimo tudi za vzdrževanje panoja v času postavitve. Predlagamo, da predložite tudi nekaj rezervnih plakatov, če bi jih bilo treba nadomestiti zaradi mehanskih ali vremenskih poškodb.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.